Arbetsgrupper

Grupper som väljs av årsmötet

Styrelsen

Styrelsen väljs av årsmötet och ansvarar för föreningens verksamhet. Styrelsens huvudsakliga uppgift är att arbeta för medlemmarnas bästa och representera föreningen, följa stadgarna och hålla koll på föreningens ekonomi. Styrelsen väljs av och ansvarar inför årsmötet.

Ansvarig: Elin Nauri Skymbäck (ordförande)

Kontakt: styrelsen@sfoe.se

Ladda ner styrelsens arbetsordning som PDF

Lekmannarevisionen

Lekmannarevisionen granskar föreningens räkenskaper och kontrollerar att den ekonomiska redovisningen sköts i god ordning samt lämnar en revisionsberättelse till varje årsmöte. Lekmannarevisionen väljs av och ansvarar inför årsmötet.

Ansvarig: Helen Taylor

Kontakt: revision@sfoe.se

Ladda ner lekmannarevisionens arbetsordning som PDF

Valberedningen

Valberedningen föreslår ledamöter till styrelsen, lekmannarevisionen, etiknämnden och valberedningen. Valberedningen väljs av och ansvarar inför årsmötet.

Ansvarig: Catrine Holmström Giornetti

Kontakt: val@sfoe.se

Ladda ner valberedningens arbetsordning som PDF

Etiknämnden

Etiknämnden ska på skriftlig begäran utreda och fatta beslut i ärenden där medlem påstås ha agerat i strid mot SFÖ:s yrkesetiska kod, samt diskutera trender inom branschen och rekommendera styrelsen eventuella ändringar av SFÖ:s yrkesetiska kod. Etiknämnden väljs av och ansvarar inför årsmötet.

Ansvarig: Martin Mathiasen

Kontakt: etik@sfoe.se

Ladda ner etiknämndens arbetsordning som PDF

Administrativa sektionen

Finansgruppen

Finansgruppen arbetar med organisatoriska och strategiska ekonomifrågor avseende föreningen och aktiebolaget, SFÖSAB, under ledning av föreningens kassör och tillika vice ordförande finans.

Ansvarig: Victoria Amanius (kansli)

Kontakt: kansli@sfoe.se

Stadgegruppen

Stadgegruppens uppgift är att kontinuerligt granska föreningens stadgar, att bereda och presentera stadgeändringar föreslagna av styrelsen och medlemmarna, att förbereda motioner till årsmötet samt bevaka att stadgarna följs.

Ansvarig: Ian Hinchliffe

Kontakt: stadgar@sfoe.se

Medlemssektionen

Granskningsgruppen

Granskningsgruppen granskar medlemsansökningar. Gruppen består av före detta styrelsemedlemmar och arbetet fördelas av kansliet. Medlemsansökningarna godkänns av styrelsen.

Ansvarig: Kansliet

Kontakt: kansli@sfoe.se

Mentorgruppen

Mentorgruppen samordnar mentorverksamheten, vilket innefattar att ta emot nya medlemmar i och underhålla Facebook-gruppen SFÖ – Mentorgruppen, utveckla gruppens FAQ-dokument och ta fram andra dokument som är till nytta för nyblivna översättare.

Ansvarig: Björn Olofsson

Kontakt: mentorgruppen@sfoe.se

Serviceansvarig

Serviceansvarig sköter kontakterna med externa tjänsteföretag och konsulter och förhandlar fram medlemsförmåner.

Ansvarig: David Ordoubadian

Kontakt: service@sfoe.se

Nätverkssektionen

Språkgrupper

Språkgrupperna ska verka för att främja erfarenhetsutbytet mellan enskilda medlemmar i SFÖ inom olika språkområden. Det finns för närvarande fem aktiva språkgrupper inom föreningen:

Engelska – engelska@sfoe.se

Finska – finska@sfoe.se

Italienska – italienska@sfoe.se

Spanska – spanska@sfoe.se

Tyska – tyska@sfoe.se

Regionala Grupper

Regionala grupperna ska verka för att främja erfarenhetsutbytet mellan enskilda medlemmar i SFÖ inom olika regioner samt anordna medlemsträffar av olika slag. Det finns för närvarande fyra regionala grupper inom föreningen:

SFÖ Nord – nordgruppen@sfoe.se

SFÖ Öst – ostgruppen@sfoe.se

SFÖ Väst – vastgruppen@sfoe.se

SFÖ Syd – sydgruppen@sfoe.se

SFÖ Utland – vilande

Ämnesgrupper

Ämnesgrupperna ska verka för att främja erfarenhetsutbytet mellan enskilda medlemmar i SFÖ inom olika ämnesområden. Det finns för närvarande en ämnesgrupp inom föreningen:

Medicin – medicin@sfoe.se

Det finns också en diskussionsgrupp för medicinöversättare, SFÖ Medtrans. Denna grupp har nyligen flyttats över till Google Groups eftersom Yahoo Groups ska läggas ner.

Skriv till charlotte.sjogren@gmail.com om du vill bli medlem i gruppen.

Konferens- och fortbildningssektionen

Fortbildningsgruppen

Fortbildningsgruppens uppgift är att erbjuda medlemmarna kurser och seminarier inom olika ämnesområden.

Kurserna hålls både som fysiska kurser och som webbinarier. Läs mer om SFÖ:s kurser här.

Vår vision är att anordna intressanta och relevanta utbildningar som ska komma så många av våra medlemmar som möjligt till del.

Alla medlemmar är välkomna att lämna önskemål och förslag. Mejla till fortbildning@sfoe.se

Ansvarig: Elisabeth Sommar

Kontakt: fortbildning@sfoe.se

Konferensgrupper

Konferensgrupperna ansvarar för arrangemangen kring SFÖ:s årliga konferens.

Aktuella grupper just nu:

Konferens 2020 (Nord)

Ansvarig: Evalotta Boman

Kontakt: konferens2020@sfoe.se

 

Mediesektionen

FÖ-gruppen

FÖ-gruppen ansvarar för det redaktionella arbetet med medlemstidskriften Facköversättaren, under ledning av tidskriftens chefredaktör. Ansvarig utgivare är SFÖ:s ordförande. Gruppen är även ansvarig för försäljning av annonsutrymme i Facköversättaren.

Ansvarig: Noelia Garasievich (chefredaktör)

Kontakt: redaktor@sfoe.se

Webbgruppen

Webbgruppen har det övergripande ansvaret för föreningens webbplats, www.sfoe.se, och dess uppdrag är att vårda webbplatsen. Gruppen är även ansvarig för att lägga upp annonser på webbplatsen enligt anvisning från annonssäljare.

Ansvarig: Charlotte Sjögren
Kontakt: webb@sfoe.se

Marknadsföringssektionen

Marknadsföringsgruppen

Marknadsföringsgruppen arbetar med långsiktig marknadsföring av SFÖ mot potentiella medlemmar och företagsmedlemmar, föreningar, myndigheter, organisationer, uppdragsgivare m.m. Gruppen samordnar föreningens marknadsföringsaktiviteter och följer på lämpligt sätt upp resultatet av olika marknadsföringsaktioner.

Ansvarig: Örjan Skoglösa

Kontakt: marknadsforing@sfoe.se

Högskolegruppen

Högskolegruppen fungerar som SFÖ:s kontakt med högskolor och universitet. Gruppen bevakar utvecklingen av översättarutbildningar på högskolenivå och besöker regelbundet de lärosäten som har översättarutbildningar för att informera om SFÖ och översättaryrket.

Ansvarig: Ingrid Simko

Kontakt: hogskola@sfoe.se

Ansvarig för SFÖ:s grafiska profil

Ansvarig: Britt-Marie Seex
Kontakt: profil@sfoe.se

Externsektionen

Nationella och internationella kontakter

Ansvarig: Elin Nauri Skymbäck

Kontakt: internationella@sfoe.se

Upphandlingsgruppen

Upphandlingsgruppen arbetar med att ge råd och information till myndigheter och andra organisationer om upphandling av översättningstjänster samt bevaka situationen inom området.

Ansvarig: Sofia Malmgård

Kontakt: upphandling@sfoe.se

Tekniksektionen

MT-patrullen

Syftet med tekniksektionen och MT-patrullen är att bevaka den tekniska utvecklingen och informera medlemmarna om nyheter på teknikområdet i vår översättarvärld, samt bevaka översättares intressen på teknikområdet.

Ansvarig: Peter Bowen

Kontakt: peter-styrelsen@sfoe.se