Arbetsgrupper

Grupper som väljs av årsmötet

Styrelsen

Styrelsen väljs av årsmötet och ansvarar för föreningens verksamhet. Styrelsens huvudsakliga uppgift är att arbeta för medlemmarnas bästa och representera föreningen, följa stadgarna och hålla koll på föreningens ekonomi. Styrelsen väljs av och ansvarar inför årsmötet.

Ansvarig: Loole Hagberg (ordförande)

Kontakt: styrelsen@sfoe.se

Ladda ner styrelsens arbetsordning som PDF

Lekmannarevisionen

Lekmannarevisionen granskar föreningens räkenskaper och kontrollerar att den ekonomiska redovisningen sköts i god ordning samt lämnar en revisionsberättelse till varje årsmöte. Lekmannarevisionen väljs av och ansvarar inför årsmötet.

Ansvarig: Helen Taylor

Kontakt: revision@sfoe.se

Ladda ner lekmannarevisionens arbetsordning som PDF

Valberedningen

Valberedningen föreslår ledamöter till styrelsen, lekmannarevisionen, etiknämnden och valberedningen. Valberedningen väljs av och ansvarar inför årsmötet.

Ansvarig: David Friedman

Kontakt: val@sfoe.se

Ladda ner valberedningens arbetsordning som PDF

Etiknämnden

Etiknämnden ska på skriftlig begäran utreda och fatta beslut i ärenden där medlem påstås ha agerat i strid mot SFÖ:s yrkesetiska kod, samt diskutera trender inom branschen och rekommendera styrelsen eventuella ändringar av SFÖ:s yrkesetiska kod. Etiknämnden väljs av och ansvarar inför årsmötet.

Ansvarig: Jennifer Evans

Kontakt: etik@sfoe.se

Ladda ner etiknämndens arbetsordning som PDF

Administrativa sektionen

Finansgruppen

Finansgruppen arbetar med organisatoriska och strategiska ekonomifrågor avseende föreningen och aktiebolaget, SFÖSAB, under ledning av föreningens kassör och tillika vice ordförande finans.

Ansvarig: Christina Norrman (kassör)

Kontakt: finans@sfoe.se

Stadgegruppen

Stadgegruppens uppgift är att kontinuerligt granska föreningens stadgar, att bereda och presentera stadgeändringar föreslagna av styrelsen och medlemmarna, att förbereda motioner till årsmötet samt bevaka att stadgarna följs.

Ansvarig: Ian Hinchliffe

Kontakt: stadgar@sfoe.se

Medlemssektionen

Granskningsgruppen

Granskningsgruppen granskar medlemsansökningar. Gruppen består av före detta styrelsemedlemmar och arbetet fördelas av kansliet. Medlemsansökningarna godkänns av styrelsen.

Ansvarig: Kansliet

Kontakt: kansli@sfoe.se

Mentorgruppen

Mentorgruppen samordnar mentorverksamheten, vilket innefattar att ta emot nya medlemmar i och underhålla Facebook-gruppen SFÖ – Mentorgruppen, utveckla gruppens FAQ-dokument och ta fram andra dokument som är till nytta för nyblivna översättare.

Ansvarig: Björn Olofsson

Kontakt: mentorgruppen@sfoe.se

Serviceansvarig

Serviceansvarig sköter kontakterna med externa tjänsteföretag och konsulter och förhandlar fram medlemsförmåner.

Ansvarig: David Ordoubadian

Kontakt: service@sfoe.se

Nätverkssektionen

Språkgrupper

Språkgrupperna ska verka för att främja erfarenhetsutbytet mellan enskilda medlemmar i SFÖ inom olika språkområden. Det finns för närvarande fem aktiva språkgrupper inom föreningen:

Engelska – engelska@sfoe.se

Finska – finska@sfoe.se

Italienska – italienska@sfoe.se

Spanska – spanska@sfoe.se

Tyska – tyska@sfoe.se

Regionala Grupper

Regionala grupperna ska verka för att främja erfarenhetsutbytet mellan enskilda medlemmar i SFÖ inom olika regioner samt anordna medlemsträffar av olika slag. Det finns för närvarande fyra regionala grupper inom föreningen:

SFÖ Nord – nordgruppen@sfoe.se

SFÖ Öst – ostgruppen@sfoe.se

SFÖ Väst – vastgruppen@sfoe.se

SFÖ Syd – sydgruppen@sfoe.se

SFÖ Utland – vilande

Ämnesgrupper

Ämnesgrupperna ska verka för att främja erfarenhetsutbytet mellan enskilda medlemmar i SFÖ inom olika ämnesområden. Det finns för närvarande en ämnesgrupp inom föreningen:

Medicin – medicin@sfoe.se

Det finns också en diskussionsgrupp för medicinöversättare, SFÖ Medtrans.

Gå med i Medtrans-gruppen: https://groups.yahoo.com/neo/groups/SFOEMedtrans/info

Konferens- och fortbildningssektionen

Fortbildningsgruppen

Fortbildningsgruppens uppgift är att erbjuda medlemmarna kurser och seminarier inom olika ämnesområden. Alla medlemmar är välkomna att lämna önskemål och förslag. Kurserna leds av medlemmar eller externa kursledare. Läs mer om SFÖ:s kurser här.

Ansvarig: Elisabeth Sommar

Kontakt: fortbildning@sfoe.se

Konferensgrupper

Konferensgrupperna ansvarar för arrangemangen kring SFÖ:s årliga konferens.

Aktuella grupper just nu:

Konferens 2018 (Syd)

Ansvarig: Ingrid Simko

Kontakt: konferens2018@sfoe.se

Konferens 2019 (Öst)

Ansvarig:

Elisabeth Lundberg-Karlsson

Kontakt: konferens2019@sfoe.se

Mediesektionen

FÖ-gruppen

FÖ-gruppen ansvarar för det redaktionella arbetet med medlemstidskriften Facköversättaren, under ledning av tidskriftens chefredaktör. Ansvarig utgivare är SFÖ:s ordförande. Gruppen är även ansvarig för försäljning av annonsutrymme i Facköversättaren.

Ansvarig: Björn Olofsson (chefredaktör)

Kontakt: redaktor@sfoe.se

Webbgruppen

Webbgruppen har det övergripande ansvaret för föreningens webbplats, www.sfoe.se, och dess uppdrag är att vårda webbplatsen. Gruppen är även ansvarig för att lägga upp annonser på webbplatsen enligt anvisning från annonssäljare.

Ansvarig: Charlotte Sjögren
Kontakt: webb@sfoe.se

Marknadsföringssektionen

Marknadsföringsgruppen

Marknadsföringsgruppen arbetar med långsiktig marknadsföring av SFÖ mot potentiella medlemmar och företagsmedlemmar, föreningar, myndigheter, organisationer, uppdragsgivare m.m. Gruppen samordnar föreningens marknadsföringsaktiviteter och följer på lämpligt sätt upp resultatet av olika marknadsföringsaktioner.

Ansvarig: Örjan Skoglösa

Kontakt: marknadsforing@sfoe.se

Högskolegruppen

Högskolegruppen fungerar som SFÖ:s kontakt med högskolor och universitet. Gruppen bevakar utvecklingen av översättarutbildningar på högskolenivå och besöker regelbundet de lärosäten som har översättarutbildningar för att informera om SFÖ och översättaryrket.

Ansvarig: Elisabeth Lundberg-Karlsson
Kontakt: hogskola@sfoe.se

Ansvarig för SFÖ:s grafiska profil

Ansvarig: Britt-Marie Seex
Kontakt: profil@sfoe.se

Externsektionen

Nationella och internationella kontakter

Ansvarig: Sofia Malmgård

Kontakt: internationella@sfoe.se

Upphandlingsgruppen

Upphandlingsgruppen arbetar med att ge råd och information till myndigheter och andra organisationer om upphandling av översättningstjänster samt bevaka situationen inom området.

Ansvarig: Ingrid Simko

Kontakt: upphandling@sfoe.se