Stadgar

Stadgar för Sveriges facköversättare och auktoriserade tolkar

Antagna vid det konstituerande mötet den 15 juni 1990, innefattande ändringar till och med den 8 juni 2024.

1 Namn och hemort

Föreningens namn är SFÖ-SAT, som ska läsas ut som Sveriges facköversättare och auktoriserade tolkar. Föreningens namn på andra språk ska antas av styrelsen.

Föreningen ska ha sin hemort i samma stad som kansliet.

2 Syfte

Föreningens syfte är att genom medlemmarnas åtagande att följa den yrkesetiska koden, borga för god yrkessed, främja erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan facköversättare/auktoriserade tolkar, tillvarata medlemmarnas gemensamma yrkesmässiga, ekonomiska och juridiska intressen, informera om utvecklingen inom områdena professionell översättning och tolkning samt att verka för bättre arbetsvillkor. Föreningen är religiöst och politiskt obunden.

3 Medlemskap

Det finns sex kategorier av medlemskap i föreningen:

Fullvärdig medlem

Fysisk person som under minst fem år yrkesmässigt har bedrivit översättningsarbete och som kan styrka detta med referenser i enlighet med av styrelsen utfärdade anvisningar, får av styrelsen antas som fullvärdig medlem i föreningen.

Auktoriserad translator blir fullvärdig medlem direkt vid ansökan och står under tillsyn av Kammarkollegiet, inte föreningens granskningsgrupp. Vid förlorad auktorisation upphör medlemskapet på samma sätt som för auktoriserade tolkar.

Fullvärdig medlem har rätt att stå med namn, kontaktinformation samt uppgifter om tjänster och specialistområden i föreningens offentligt tillgängliga medlemsdatabas med beteckningen ”fullvärdig medlem”. Fullvärdig medlem får använda sitt medlemskap och föreningens namn och logotyp i marknadsföringssyfte i enlighet med av styrelsen utfärdade anvisningar.

Auktoriserad tolkmedlem

Fysisk person som är auktoriserad som tolk i Sverige får av styrelsen antas som auktoriserad tolkmedlem i föreningen.

Auktoriserad tolkmedlem har rätt att stå med namn, kontaktinformation samt uppgifter om tjänster och specialistområden i föreningens offentligt tillgängliga medlemsdatabas med beteckningen ”auktoriserad tolkmedlem”. Auktoriserad tolkmedlem får använda sitt medlemskap och föreningens namn och logotyp i marknadsföringssyfte i enlighet med av styrelsen utfärdade anvisningar.

Associerad medlem

Fysisk person som sedan kortare tid än fem år yrkesmässigt bedriver översättningsarbete, och som kan styrka detta med referenser i enlighet med av styrelsen utfärdade anvisningar, får av styrelsen antas som associerad medlem i föreningen. Senast efter fem år som associerad medlem måste medlemmen lämna in ansökan om fullvärdigt medlemskap. Styrelsen godkänner förlängning av associerat medlemskap endast i undantagsfall.

Associerad medlem har rätt att stå med namn, kontaktinformation samt uppgifter om tjänster och specialistområden i föreningens offentligt tillgängliga medlemsdatabas med beteckningen ”associerad medlem”. Associerad medlem får använda sitt medlemskap och föreningens namn och logotyp i marknadsföringssyfte i enlighet med av styrelsen utfärdade anvisningar.

Studentmedlem

Fysisk person som deltar i eftergymnasial utbildning med inriktning på språk och/eller översättning får av styrelsen antas som studentmedlem i föreningen.

Efter avslutad utbildning måste studentmedlemmen för att få behålla sitt medlemskap senast inom ett år söka medlemskap inom annan kategori.

Hedersmedlem

Fysisk person som föreningen vill hedra för förtjänstfullt arbete eller utomordentliga insatser i övrigt för föreningen kan utnämnas till hedersmedlem. Fullvärdig medlem eller auktoriserad tolkmedlem äger rätt att ge styrelsen förslag på hedersmedlemmar. Hedersmedlem utnämns på livstid vid föreningens ordinarie årsmöte. Hedersmedlem betalar ingen årsavgift.

Hedersmedlem har rätt att stå med namn, kontaktinformation samt uppgifter om tjänster och specialistområden i föreningens offentligt tillgängliga medlemsdatabas. Hedersmedlem får använda sitt medlemskap och föreningens namn och logotyp i marknadsföringssyfte i enlighet med av styrelsen utfärdade anvisningar.

Intressemedlem

Fysisk person som inte är yrkesverksam som översättare eller tolk får av styrelsen antas som intressemedlem i föreningen. Denna medlemskategori är avsedd för till exempel pensionärer och medlemmar som gör uppehåll i sin översättar- eller tolkkarriär.

Som intressemedlem får av styrelsen även antas intresseorganisation samt offentlig, ej affärsdrivande organisation, t.ex. myndighet, högskola och högskoleinstitution.

4 Rättigheter i samband med möten

Årsmöten och extra föreningsmöten är offentliga. Styrelsen kan i kallelse föreslå stängda dörrar. Beslut därom fattas dock av det aktuella mötet, på vilket även sådan fråga kan tas upp. Rättigheterna enligt denna paragraf kan dock aldrig begränsas.

Samtliga medlemmar har motionsrätt, närvarorätt, yttranderätt och förslagsrätt.

För intressemedlem som ej är fysisk person gäller ovanstående rättigheter för en (1) av intressemedlemmen utsedd representant.

Rösträtt tillkommer endast fullvärdiga medlemmar, auktoriserade tolkmedlemmar, associerade medlemmar och hedersmedlemmar. Inför alla årsmöten och extra föreningsmöten ska kassören lämna en giltig röstlängd till mötessekreteraren.

Röstberättigad medlem som ej kan närvara vid årsmöte eller extra föreningsmöte kan genom fullmakt överlämna sin röst till annan röstberättigad medlem. Röstberättigad medlem får inneha högst tre fullmakter. Fullmakt gäller endast för frågor redovisade i utsända möteshandlingar. Undertecknad fullmakt ska ha inkommit antingen via post eller e-post till föreningens kansli senast tio dagar före årsmöte eller extra föreningsmöte.

5 Medlemmarnas skyldigheter

Medlemmarna betalar varje år en medlemsavgift som fastställs av årsmötet.

Föreningens medlemmar förbinder sig att följa föreningens yrkesetiska kod.

6 Uteslutande och återinträde

Medlem som inte före årsmötet har betalat medlemsavgiften har inga av de rättigheter som anges i § 4. Auktoriserad tolkmedlem som har blivit av med sin auktorisation förlorar sitt medlemskap i föreningen. Om en enhällig styrelse anser att det finns särskild anledning att utesluta en medlem, ska förslag om detta läggas fram skriftligt tillsammans med motivering på årsmöte eller extra föreningsmöte, som avgör frågan med enkel majoritet.

Medlem som har övergått till intressemedlemskap eller har utträtt ur föreningen får inom en tid av fem år av styrelsen beviljas återinträde i sin tidigare medlemskategori.

7 Regler gällande grupper som väljs av årsmötet

Förutom styrelsen väljs följande tre arbetsgrupper av årsmötet: etiknämnden, valberedningen och lekmannarevisionen.

Som ledamot i etiknämnden och lekmannarevisionen får endast väljas fysisk person som sedan minst två år är fullvärdig medlem/auktoriserad tolkmedlem i föreningen.

Den som väljs som ledamot i valberedningen ska vara fullvärdig medlem/auktoriserad tolkmedlem som har varit fullvärdig eller associerad medlem i föreningen under minst två år eller associerad medlem som har varit associerad medlem i föreningen under minst tre år. Dock får endast en ledamot i valberedningen vara associerad medlem.

Kraven på styrelsens ledamöter regleras separat i § 8 nedan.

Etiknämnden, valberedningen och lekmannarevisionen ska ha var sin arbetsordning som anger antal ledamöter, mandattid och gruppens arbetsbeskrivning. Föreslagna ändringar i arbetsordningen ska godkännas av årsmötet. Var och en av nämnda grupper ansvarar inför årsmötet för sitt arbete, med informationsansvar till styrelsen.

Ledamöter i styrelsen, etiknämnden, valberedningen och lekmanna-revisionen väljs av årsmötet efter förslag av valberedningen. Dock får röstberättigad föreningsmedlem nominera annan kandidat som uppfyller kraven på valbarhet. Förslag om motkandidat ska vara valberedningen tillhanda senast 24 timmar innan årsmötet börjar. Motkandidat måste finnas på plats för att kunna godkännas som motkandidat. Ingen föreningsmedlem får samtidigt inneha uppdrag i mer än en av ovan nämnda grupper, inklusive styrelsen.

Om styrelsen eller en av de tre arbetsgrupper som väljs av årsmötet (etiknämnden, valberedningen, lekmannarevisionen) inte är beslutsmässig på grund av avgång, frånfälle eller entledigande ska det utan dröjsmål sammankallas till extra föreningsmöte för att genomföra fyllnadsval. Kandidat till den lediga posten föreslås i första hand av valberedningen. Dock får röstberättigad föreningsmedlem nominera annan kandidat som uppfyller kraven på valbarhet till att inneha den lediga posten. Förslag om motkandidat i fyllnadsval ska vara valberedningen tillhanda senast 2 timmar innan det extra föreningsmötet börjar. Motkandidat måste finnas på plats under det extra föreningsmötet för att kunna godkännas som motkandidat.

8 Styrelse

Årsmötet väljer föreningsordförande, vice ordförande, kassör och tre till åtta andra styrelseledamöter. Styrelsen ska bestå av representanter för både översättare och tolkar. Den som väljs in i styrelsen ska vara fullvärdig medlem/auktoriserad tolkmedlem som har varit fullvärdig eller associerad medlem i föreningen under minst två år eller associerad medlem som har varit associerad medlem under minst tre år. Ordföranden, vice ordföranden, kassör och övriga ledamöter väljs för en period av två år. En styrelseledamot får ingå i styrelsen maximalt åtta år i följd. En ordförande får väljas till ordförande för maximalt tre mandatperioder i följd. Antalet associerade medlemmar som samtidigt kan sitta i styrelsen begränsas till två personer.

Styrelsen arbetar enligt en arbetsordning. Föreslagna ändringar i arbetsordningen ska godkännas av årsmötet.

Vice ordförande ska särskilt bistå föreningsordföranden i dennes arbete. Om föreningsordföranden inte kan utföra sina uppdrag eller begär avgång ska vice ordförande fungera som ordförande till nästkommande årsmöte. Rollen som vice ordförande kan också ses som en förberedelse för att skaffa sig den insikt och erfarenhet som behövs för att senare kunna väljas som ordförande. En associerad medlem får inte väljas till ordförande eller vice ordförande.

En styrelseledamot äger inte rätt att fakturera för de styrelseuppdrag som hen utför för föreningen. Dock kan ett arvode till styrelseledamot förekomma. I så fall fastställs arvodet av årsmötet och gäller för perioden från ett årsmöte till nästa. Föreningens kassör får fullt arvode: andra styrelseledamöter får 50 % av fullt arvode. Arvodet betalas efter fullgjort år av styrelsearbete. Om en styrelseledamot inte kan fullgöra sitt uppdrag på grund av sjukdom eller annan orsak ska avdrag på arvodet göras som motsvarar den tid styrelseledamoten avstår från sitt förtroendeuppdrag. Del av månad räknas som hel månad.

9 Arbetsgrupper m.m.

Styrelsen kan tillsätta arbetsgrupper för speciella ändamål.

På föreningsmedlemmars initiativ kan styrelsen erkänna lokala grupper eller språknätverk som tillvaratar föreningens intressen.

Styrelsen kan också utse ombud för vissa platser och områden.

10 Etiknämnd

Årsmötet väljer en etiknämnd som består av fyra ledamöter och två suppleanter. Etiknämnden ska bestå av representanter för både översättare och tolkar. Etiknämnden arbetar enligt en arbetsordning. Föreslagna ändringar i arbetsordningen ska godkännas av årsmötet.

11 Revisorer

Föreningens räkenskaper samt styrelsens och etiknämndens arbete ska granskas av två lekmannarevisorer. Revisorerna och en suppleant väljs på årsmötet.

Protokoll från styrelsemöten ska överlämnas löpande till lekmannarevisionen under året.

Senast en månad före årsmötet ska styrelsen överlämna det gångna årets färdiga räkenskaper, protokoll från styrelsesammanträden och verksamhetsberättelse till revisorerna för granskning. Senast en månad före årsmötet ska även etiknämnden överlämna alla övriga handlingar och dokument rörande det gångna årets ärenden till lekmannarevisionen. Efter sin granskning, dock senast tio dagar före årsmötet, ska revisorerna överlämna sin revisionsberättelse och alla mottagna handlingar till styrelsen respektive etiknämnden.

12 Valberedning

Årsmötet väljer en valberedning om minst tre personer varav en ska representera tolkarna.

13 Årsmöte

Årsmöte ska hållas före den 31 maj. Styrelsen bestämmer tid och plats. Motioner till årsmötet ska vara kansliet tillhanda senast åtta veckor före årsmötet. Vid årsmötet ska följande frågor behandlas:

Val av årsmötesordförande.

Val av årsmötessekreterare.

Årsmötets behöriga utlysande.

Dagordningens godkännande.

Val av två justerare. De ska tillsammans med årsmötesordföranden justera årsmötesprotokollet och tjänstgöra som rösträknare.

Mötets beslutsmässighet.

Föredragning av verksamhetsberättelse och bokslut.

Föredragning av revisionsberättelse.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Godkännande av årets budget. Beslut om huruvida styrelsen får överskrida specificerade budgetposter med ett av årsmötet angivet procentuellt värde och/eller med ett av årsmötet angivet belopp i kronor.

Val av föreningsordförande.

Val av styrelseledamöter.

Fastställande av arvoden till styrelsen.

Val av ledamöter och suppleanter till etiknämnden.

Val av revisorer och revisorssuppleant.

Val av ledamöter i valberedningen.

Motioner och styrelseförslag.

Beslut om avgifter.

Övriga frågor.

14 Kallelse till årsmöte

Skriftlig kallelse till årsmötet, inklusive fullständig dagordning och övriga årsmöteshandlingar, ska postas eller skickas med e-post till medlemmarna senast 3 veckor före mötesdagen. Undantag får göras för ekonomiska rapporter, verksamhetsberättelse och budget, som ska skickas senast 2 veckor före mötesdagen.

Kallelse till uppskjutet årsmöte ska postas eller skickas med e-post till medlemmarna senast 3 veckor före mötesdagen.

15 Extra föreningsmöte

Vid behov kan styrelsen sammankalla ett extra föreningsmöte. Om minst en tiondel av föreningens fullvärdiga medlemmar skriftligen begär att ett extra föreningsmöte ska sammankallas, ska styrelsen se till att mötet hålls senast 2 månader efter att denna begäran inkommit till föreningens kansli. Dagordningen för extra föreningsmöten begränsas till frågan/frågorna som har föranlett mötet.

16 Kallelse till extra föreningsmöte

Kallelse till extra föreningsmöte ska postas eller skickas med e-post till medlemmarna senast tre veckor före mötesdagen. Kallelsen ska innehålla fullständig dagordning för mötet.

17 Beslut och beslutsmässighet

Om inte annat stadgas, fattas beslut vid årsmöte, vid extra föreningsmöte och i styrelsen med enkel majoritet.

Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Styrelsens beslutsmässighet avgörs enligt följande:

Antal styrelseledamöter (exkl. ordförande) i styrelsen: 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10

Minsta antal närvarande röstberättigade för att styrelsen ska vara beslutsmässig: 3 / 4 / 5 / 5 / 5 / 6

Årsmötet är beslutsmässigt när minst 5 procent av de röstberättigade medlemmarna är närvarande. Ett extra föreningsmöte är beslutsmässigt när minst 5 procent av de röstberättigade medlemmarna är närvarande. Ett möte som är beslutsmässigt när beslutsmässighetsbedömningen görs fortsätter att vara beslutsmässigt tills det upplöses av mötesordföranden. Om årsmöte eller extra föreningsmöte inte är beslutsmässigt, ska man avvakta 30 minuter räknat från mötets öppnande för att se om fler medlemmar anländer. Om ett årsmöte eller extra föreningsmöte som kallats av styrelsen därefter fortfarande inte är beslutsmässigt, ska mötet skjutas upp till annat datum som den sittande styrelsen bestämmer. Om ett extra föreningsmöte som kallats på begäran av medlemmarna därefter inte är beslutsmässigt, avlyses det. Ett årsmöte som skjutits upp på grund av bristande beslutsmässighet är vid återupptagandet beslutsmässigt om minst 5 procent av de röstberättigade medlemmarna är närvarande. Om det återupptagna årsmötet inte är beslutsmässigt när beslutsmässighetsbedömningen görs, ska man avvakta 30 minuter räknat från mötets öppnande för att se om fler medlemmar anländer. Om mötet därefter fortfarande inte är beslutsmässigt ska det återigen skjutas upp till annat datum som den sittande styrelsen bestämmer.

18 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig. Därvid ska de ekonomiska regler som antas av styrelsen samt bestämmelserna i Attestordning för SFÖ-SAT:s styrelse beaktas.

Kassören ska förvalta föreningens och bolagets medel i enlighet med gällande budget.

19 Ändring av stadgar

Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas av årsmöte eller extra föreningsmöte.

Beslut om stadgeändring fattas med en majoritet av minst två tredjedelar av avgivna röster vid två på varandra följande möten, vilka inte får hållas samma dag.

20 Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning fattas vid två på varandra följande föreningsmöten med minst två månaders mellanrum, varav ett ska vara årsmöte.

Beslut fattas med en majoritet av minst två tredjedelar av avgivna röster. Om föreningen upplöses genom beslut på det första mötet ska likvidationsbalansräkning läggas fram på det andra och beslut om föreningens tillgångar ska då fattas.

21 Föreningens namn och logotyp

Föreningens namn och logotyp är skyddade och får endast användas enligt de regler som tillhandahålls av styrelsen.